071 523 3424
Wij zijn een SCOL school
Home Onze school Schoolgids, regelingen en protocollen

Schoolgids, regelingen en protocollen

Schoolgids

In de schoolgids staat alle belangrijke informatie over onze school. Het is belangrijk dat u van deze informatie op de hoogte bent. In de schoolgids vindt u bijvoorbeeld informatie over:

  • De doelen van het onderwijs
  • De resultaten die met het onderwijsleerproces worden bereikt
  • De wijze waarop aan de extra ondersteuning voor leerlingen wordt vormgegeven
  • Informatie over de ouderbijdrage
  • De rechten en plichten van de ouders, leerlingen en het bevoegd gezag
  • De gronden voor vrijstelling van het onderwijs
  • Het beleid met betrekking tot de veiligheid van de school
  • Hoe de tussen-, voor- en naschoolse opvang wordt geregeld

Klik hier om de schoolgids van schooljaar 2023-2024 te bekijken. 

Klachtenregeling

Klachten worden in de meeste gevallen in goed overleg met alle betrokkenen afgehandeld. Voor die gevallen dat dit niet lukt, hebben we een klachtenregeling. Bent u niet tevreden over de afhandeling door de school, dan kunt u zich schriftelijk richten tot de interne klachtencommissie. Tot slot kunt u zich ook wenden tot de externe klachtencommissie.
In de klachtenregeling vindt u alle informatie. Graag wijzen wij u op het overzicht van de te bewandelen route op pagina 19 van dit document.

Contact- en vertrouwenspersonen

De contactpersoon is een medewerker van onze school. Hij/zij is er voor leerlingen, medewerkers en ouders die zich zorgen maken over of te maken hebben met bijvoorbeeld pesten, seksuele intimidatie, seksuele handelingen of agressie op school. De contactpersoon handelt altijd zorgvuldig en vertrouwelijk en kan eventueel doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon (zie hieronder).

Onze contactpersonen zijn Lisa Westra (lisa.westra@zijlwijkschool.nl) en Kelly Arbouw (Kelly.Arbouw@zijlwijkschool.nl) en op school aan te spreken of te mailen.  Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon van SCOL. Kijk voor de contactgegevens op de website van SCOL.

Op de website van SCOL vindt u ook het protocol seksuele intimidatie.

Protocollen

Om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen waarborgen en gezamenlijk op dezelfde manier te kunnen handelen werkt onze school met diverse protocollen. Het pestprotocol is hier een voorbeeld van. In het Schoolondersteuningsprofiel 23 24 (SOP) staat beschreven in welke mate de school ‘bijzondere zorg’ kan leveren. In het protocol ‘medisch handelen’ vindt u onder andere informatie over medicijnverstrekking op school, het verrichten van medische handelingen en hoe wij handelen wanneer uw kind ziek wordt tijdens schooltijd.

In het schoolveiligheidsplan staan de uitgangspunten en richtlijnen waarlangs de Zijlwijkschool beleid voert op het gebied van veiligheid.

Privacy

De privacywet AVG is bedoeld om de privacy van alle Europese burgers – groot en klein – beter te beschermen. Dus ook de privacy van de leerlingen op onze scholen en van onze medewerkers. Het delen van gegevens is in deze tijd een kwestie van een druk op de knop. Kinderen en jongeren vinden dat vanzelfsprekend én zijn er heel handig in. Maar scholen hebben de plicht om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens. Zij moeten twee keer nadenken over vragen als: welke gegevens hebben we echt nodig, hoe lang mogen we ze bewaren, wie kan er bij en waarvoor hebben we toestemming nodig van ouders of van leerlingen? Want zodra een leerling 12 jaar of ouder is, dient naast de ouders ook aan de leerling toestemming te worden gevraagd. Kijk voor meer informatie en vragen over de privacy van uw kind op www.scoleiden.nl/privacy of mail naar privacy@scoleiden.nl.

Kijk voor meer informatie over regelingen en protocollen op www.scoleiden.nl.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.